Đơn Đăng ký gia nhập

Đăng ngày: 1/15/2016 6:17:31 PM - Lượt xem 3263

Đơn Đăng ký gia nhập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
ĐĂNG KÝ THAM GIA HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH THUẬN 
 
Kính gửi : Ban Chấp hành Hiệp hội du lịch Bình Thuận
(97- Nguyễn Đình Chiểu – Hàm Tiến – Phan Thiết
Điện thoại: 062. 3741093 - Fax: 062. 3741094) 

Sau khi nghiên cứu điều lệ Hiệp hội du lịch Bình Thuận và các yêu cầu khác có liên quan. Chúng tôi đại diện cho (doanh nghiệp, tổ chức) : …...........................................................................…………........................
Xin được gia nhập Hiệp hội du lịch Bình Thuận và cử Ông (Bà) có tên dưới đây đại diện cho đơn vị tham gia làm Hội viên Hiệp hội du lịch Bình Thuận : 

- Họ và tên : ……………………………………………… Nam (Nữ) :…………...
- Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………….

- Chức danh hiện nay : …………………………………………………………….
- Trụ sở : ………………………………………………………………………….....
- Điện thoại di động:…………………………………………………………….......
- Điện thoại cơ quan:……………………………….; Fax : …………………….... 
- Email cá nhân :………..…………………; Website :………………..………….

Kính đề nghị Ban chấp hành Hiệp hội du lịch Bình Thuận xem xét và chấp thuận cho đơn vị chúng tôi được tham gia làm hội viên của Hiệp hội du lịch Bình Thuận.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định, điều lệ của Hiệp hội   du lịch Bình Thuận.

 

                                               Bình Thuận, ngày  ……  tháng  ……  năm 20......
                                                         Đại diện đơn vị/ Doanh nghiệp
                                                                (Ký tên và đóng dấu)

Liên kết website