Điều lệ hiệp hội

Đăng ngày: 1/15/2016 6:10:13 PM - Lượt xem 4278

Điều lệ hiệp hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số: 580/QĐ – CTUBBT ngày 11 tháng 3 năm 2005

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên và pháp nhân của Hiệp hội:

1. Tên Việt Nam: HIỆP HỘI DU LỊCH BÌNH THUẬN

Tên tiếng Anh: BINH THUAN TOURISM ASSOCIATION

Tên viết tắt: BTA

2. Hiệp hội Du lịch Bình Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có biểu tượng riêng, có tài khoản riêng tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), có trụ sở chính đặt tại thành phố Phan Thiết.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động:

1. Hiệp hội Du lịch Bình Thuận là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp trong ngành du lịch, thuộc các thành phần kinh tế tỉnh, hoạt động không vì mục đích sinh lợi.

2. Mục đích của Hiệp hội: Liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm du lịch, dịch vụ; đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

3. Phạm vi hoạt động: Hiệp hội được tổ chức và hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo Điều lệ của Hiệp hội và tuân thủ luật pháp của Nhà nước, thông lệ quốc tế. Hiệp hội Du lịch chịu sự quản lý, hướng dẫn của Sở Du lịch về mặt quản lý Nhà nước theo Ủy quyền của UBND tỉnh Bình Thuận.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI:

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Hiệp hội có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên trong khuôn khổ pháp luật.

2. Đề xuất với UBND tỉnh, với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triền du lịch của tỉnh, về chủ trương, chính sách và biện pháp cần thiết để bảo vệ, khuyến khích, phát triển các loại hình hoạt động kinh doanh du lịch trong tỉnh.

3. Tổ chức thu thập và trao đổi thông tin kinh tế và thị trường cho các thành viên, giúp các thành viên khai thác hiệu quả thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn, vận chuyển khách, dịch vụ du lịch…, tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch và các dịch vụ khác theo quy định của Nhà nước, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên du lịch.

4. Được tổ chức diễn đàn phổ biến pháp luật Nhà nước, chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ và Tổng cục Du lịch tới các hội viên theo quy định của Pháp luật. Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển du lịch trong các thành phần kinh tế.

5. Được tổ chức các cuộc hội thảo, tấp huấn, thông tin để phổ biến kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên. Được xuất bản tập san, các tài liệu phổ biến kỷ thuật và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật.

6. Được phép thành lập các chi hội du lịch, đơn vị cơ sở trực thuộc theo quy định của pháp luật nhằm tổ chức công tác bồi dưỡng, tư vấn, dịch vụ, góp phần xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vị hoạt động của Hiệp hội.

7. Hiệp hội Du lịch Bình Thuận nằm trong hệ thống Hiệp hội Du lịch Việt Nam; được tham gia vào các tổ chức khu vực và quốc tế du lịch khi xét thấy cần thiết, đủ điều kiện theo quy định của tỉnh và của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 4. Hội viên:

Các doanh nghiệp hoạt động du lịch (bao gồm các lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn, vận chuyển, lữ hành và các dịch vụ phục vụ du lịch) thuộc các thành phần kinh kế (không phân biệt cấp quản lý, quy mô, hạng bậc), hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh, đều có thể trở thành Hội viên của Hiệp hội.

1. Hội viên chính thức:

Là các doanh nghiệp Việt Nam có tư cách pháp nhân hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện và có đơn xin gia nhập, đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm đầy đủ cho Hiệp hội.

Người được doanh nghiệp cử tham gia Hội viên Hiệp hội phải là người có thẩm quyền theo pháp luật của doanh nghiệp đó. Trường hợp người được cử tham gia Hội viên và đang giữ các chức danh trong Hiệp hội thì doanh nghiệp được quyền cử người đại diện thay thế và được Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, bổ nhiệm vào các chức danh mà trước đó đã được bổ nhiệm.

Ngoài ra, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được giới thiệu cán bộ tham gia hội viên chính thức của Hiệp hội để bầu vào Ban Chấp hành Hiệp hội; số lượng được giới thiệu không quá 1/5 số lượng Ban Chấp hành được bầu (Số hội viên này được miễn đóng lệ phí tham gia Hiệp hội và hội phí hàng năm).

2. Hội viên liên kết:

Doanh nghiệp hoạt động du lịch có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cơ quan, cá nhân, có liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, tán thành điều lệ Hiệp hội, tựi nguyện và có đơn xin gia nhập, đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm đầy đủ, sẽ trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự:

Những công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học kỹ thuật và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành du lịch địa phương nói chung và Hiệp hội Du lịch nói riêng sẽ được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

Điều 5. Nghĩa vụ của hội viên:

1. Hội viên chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp cử tham gia Hiệp hội.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp hội. Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định của Hiệp hội. Tích cực tham gia mọi hoạt động theo quya định của Hiệp hội.

3. Các Hội viên có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích giữa các thành viên Hiệp hội , không được vì lợi ích cục bộ mà cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh về: nhân sự, tiền lương, giá cả, …và các vấn đề khác mà các thành viên Hiệp hội thống nhất và được quy định trong Nghị quyết hoặc phương hướng hoạt động của Hiệp hội.

4. Đóng hội phí gia nhập và hội phí hàng năm theo quy định của Hiệp hội. Mức lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm do Ban Chấp hành quy định. Phí gia nhập Hiệp hội được đóng khi có đơn xin gia nhập Hiệp hội; hội phí hàng năm sẽ được các hội viên đóng góp trong quý I của năm tài chính đó.

Điều 6. Quyền lợi của hội viên:

1. Được tham gia đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội.

2. Được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các tổ chức, cơ quan nhà nước thông qua Hiệp hội. Được ứng cử, đề cử, bầu vào Ban Chấp hành và các chức vụ khác của Hiệp hội. Được tham gia các hội nghị, thảo luận, biểu quyết, phê bình, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội.

3. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

4. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với cá tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài ngành để quan hệ hợp đồng kinh tế, dịch vụ, làm chuyên gia kỹ thuận, tư vấn.

5. Được khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp cuhng cho Hiệp hội.

6. Được Hiệp hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng trong hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp mình đại diện.

7. Được ra khỏi Hiệp hội sau 3 tháng gởi đơn đến Ban Chấp hành Hiệp hội và đóng hội phí cả năm.

8. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền lợi như hội viên chính thức trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết các vấn đề của hội viên.

Điều 7. Kết nạp hội viên:

Các doanh nghiệp muốn gia nhập vào Hiệp hội phải có văn bản cử đại diện có thẩm quyền của mình tham gia Hiệp hội, có phiếu đăng ký tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và được Ban Chấp hành Hiệp hội có văn bản kết nạp.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Điều 9. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và bình đẳng giữa các Hội viên.

- Hiệp hội Du lịch Bình Thuận hoạt động theo nguyên tắc dân chủ hiệp thương, quyết định các vấn đề theo nguyên tắc bàn bạc tập thể và biểu quyết theo đa số.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội:

- Đại hội đại biểu (hoặc đại hội toàn thể nếu số hội viên dưới 50 người) các thành viên của Hiệp hội.

- Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Ban Kiểm tra Hiệp hội.

- Ban Thường trực Hiệp hội.

- Các Chi hội trực thuộc.

- Các tổ chức trực thuộc.

Điều 11. Đại hội Hiệp hội.

Cơ quan cao nhất của Hiệp hội là Đại hội đại biểu (hoặc Đại hội toàn thể) được tổ chức 2 năm 1 lần; Đại hội Hiệp hội có các nhiệm vụ:

1. Thảo luận và thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động của Hiệp hội, thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động và quyết định những phương hướng lớn của Hiệp hội trong suốt nhiệm kỳ.

2. Xem xét và quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các hội viên.

3. Bầu và bãi miễn Ban Chấp hành Hiệp hội.

4. Bầu và bãi miễn Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

5. Đổi tên, biểu tượng Hiệp hội, Sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Hiệp hội (nếu có).

6. Quyết định các vấn đề có liên quan đến quản lý tài sản và thu chi tài chính của Hiệp hội.

Điều 12. Đại hội bất thường:

Đại hội hoặc hội nghị bất thường được triệu tập khi có hơn 2/3 tổng số Uỷ viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị.

Điều 13. Cơ cấu và nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội:

Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội theo nhiệm kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Hiệp hội có ít nhất là 13 thành viên do Đại hội bầu trực tiếp bằng phiếu kín, người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu hợp lệ. Thành phần Ban Chấp hành Hiệp hội bao gồm các hội viên chính thức và một số cán bộ được cơ quan quản lý Nhà nước giới thiệu (không quá 1/5). Ban Chấp hành Hiệp hội có các nhiệm vụ sau:

1. Quản lý, điều hành các công việc của Hiệp hội giữa 2 kỳ Đại hội.

2. Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch; cử Tổng Thư ký và các trưởng ban chuyên môn của Hiệp hội.

3. Quyết định thành lập bộ phận thường trực của Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hiệp hội. Lập các Ban chuyên trách của Hiệp hội nếu xét thấy cần thiết.

4. Quyết định triệu tập Đại hội và Đại hội bất thường.

5. Quyết định thời gian, địa điểm và chương trình các kỳ họp; thông qua báo cáo trình Đại hội và hội nghị hàng năm của Hiệp hội.

6. Xây dựng quy chế hoạt động của Hiệp hội và Quy định “Quy chế hội viên”.

7. Phối hợp với các cơ quan hữu quan, các cấp chính quyền để thúc đẩy học động của Hiệp hội. Giao dịch với các Hiệp hội trong và ngoài Ngành, các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hiệp hội.

8. Xây dựng các đề án hoạt động của Hiệp hội; Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động của Đại hội, kế hoạch cụ thể quý, năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho hôi viên và báo cáo với các cơ quan quản lý của Nhà nước theo quy định.

9. Quản lý và sử dụng tài sản và thu chi tài chính của Hiệp hội theo quy định của Đại hội, xây dựng dự toán và quyết toán tài chính của Hiệp hội theo quy định của Nhà nước và báo cáo công khai cho hội viên thông qua Hội nghị và Đại hội của Hiệp hội.

10. Ban chấp hành Hiệp hội họp 3 tháng 1 lần để đánh giá hoạt động của Hiệp hội và phương hướng công tác trong thời gian tới. Ban Chấp hành Hiệp hội được uỷ quyền xét và quyết định kết nạp hội viên mới. Quyết định việc chấp thuận xin ra hoặc bãi miễn, kỷ luật hội viên; quyết định xét và công nhận việc thành lập các Chi hội du lịch và các tổ chức thuộc Hiệp hội; quyết định việc chia, tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể các Chi hội và các tổ chức thuộc Hiệp hội; quyết định việc phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm của Hiệp hội.

          Điều 14. Ban Thường trực:

Ban Thường trực có từ 3 đến 5 người, gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hiệp hội.

1. Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu là người có năng lực quản trị giỏi, có uy tín và am hiểu các hoạt động du lịch, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách (riêng trong nhiệm kỳ I hoạt dộng theo chế độ chuyên trách), nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội và có các nhiệm vụ:

1.1- Là đại diện theo pháp luật trong mọi hoạt động của Hiệp hội; chủ tài khoản của Hiệp hội.

1.2- Điều hành công việc hàng ngày của Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội, hội viên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Hiệp hội.

1.3- Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hiệp hội và các hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội.

1.4- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị và các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội.

1.5- Trực tiếp phê duyệt nhân sự văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác của Hiệp hội sau khi được Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua.

1.6- Tuyển chọn nhân viên vào các Ban Chuyên trách theo tiêu chuẩn và số lượng đã được Ban Chấp hành quy định.

1.7- Giao tiếp đối nội và đối ngoại; giữ mối quan hệ thường xuyên với các hôi viện trong Hiệp hội và các tổ chức, cơ quan, Hiệp hội trong và ngoài tỉnh; trong và ngoài nước.

2. Phó Chủ tịch hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách, giúp việc và được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể, được uỷ quyền điều hành công việc của Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng.

3. Tổng Thư ký Hiệp hội:

Tổng Thư ký Hiệp hội hoạt động theo chế độ chuyên trách, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bổ nhiệm và bãi nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội. Tổng Thư ký Hiệp hội có các nhiệm vụ:

3.1- Tổ chức thư ký các phiên họp của Ban Chấp hành và Ban Thường trực Hiệp hội.

3.2- Giúp Chủ tịch Hiệp hội điều hành công việc hàng ngày của văn phòng Hiệp hội, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, các Chi hội và các nhiệm vụ khác theo Quy chế Hiệp hội.

3.3- Lập báo cáo định kỳ và hàng năm, các báo cáo về thông tin và kinh tế - tài chính và các chế độ báo cáo khác về các hoạt động của Hiệp hội.

3.4- Quản lý danh sách, hồ sơ nhân sự và các tài liệu có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

3.5- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội về các hoạt động được phân công.

Điều 15. Ban Kiểm tra:

Ban Kiểm tra do Đại hội đại biểu (hoặc Đại hội toàn thể) bầu ra, số lượng thành viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Đại hội thông qua bao gồm các nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết và quy chế hoạt động của Hiệp hội của Ban Chấp hành và hội viên.

2. Kiểm tra việc xử dụng tài sản và thu chi tài chính của Hiệp hội.

3. Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

4. Giữa hai kỳ Đại hội; trưởng Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Chủ tịch Hiệp hội về các hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 16. Các Ban khác của Hiệp hội:

Các Ban của Hiệp hội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội do Ban Chấp hành bổ nhiệm và miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội.

1. Số lượng Ban và số lượng thành viên mỗi Ban do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

2. Mỗi Ban có một Trưởng ban trực tiếp điều hành công việc của các thành viên trong Ban. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 17. Tiền lương và các chế độ khác:

Tiền lương và các chế độ khác của các Chức vụ chuyên trách Hiệp hội cán bộ và nhân viên chuyên trách các Ban, các Chi hội, các tổ chức trực thuộc và phụ cấp cho các chức vụ kiêm nhiệm sẽ do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Điều 18. Chi hội Du lịch ở các huyện, thành phố trực thuộc Hiệp hội du lịch:

Mỗi huyện, thành phố có các điểm, khi du lịch có từ 10 hội viên trở lên được thành lập một Chi hội. Có thể thành lập Chi hội du lịch, Chi hội lữ hành, Chi hội khách sạn, Chi hội dịch vụ du lịch, …trực thuộc Hiệp hội. Việc thành lập Chi hội do Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh quyết định và tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Thu chi của Hiệp hội:

1. Các khoản thu gồm:

- Tiền đóng niên liễm của hội viên;

- Lệ phí gia nhập Hiệp hội của các hội viên;

- Tiền tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn thu từ các hoạt động khác của Hiệp hội (theo quy định của pháp luật).

2. Các khoản chi gồm:

- Chi hoạt động thường xuyên của Hiệp hội.

- Chi lương, phụ cấp và bảo hiểm cho cán bộ nhân viên của Cơ quan thường trực Hiệp hội;

- Chi phụ cấp cho Ban Chấp hành và các chức danh khác của Hiệp hội hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm;

- Mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị cho hoạt động của Hiệp hội;

- Chi cho các đề tài nghiên cứu, các hoạt động xúc tiến, quãng bá, thông tin… của Hiệp hội.

Điều 20. Quản lý tài sản, tài chính:

1. Nguồn tài sản, tài chính và các khoản thu chi của Hiệp hội, các Chi hội và các đơn vị trực thuộc do Đại hội HIệp hội quy định cụ thể, đúng chế độ theo quy định tài chính của Nhà nước.

2. Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của Hiệp hội. Kết thúc năm hoạt động phải có báo cáo quyết toán và được sự kiểm tra của Ban Kiển tra Hiệp hội.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 21. Khen thưởng:

Những hội viên, thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiển tra, cán bộ nhân viên Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành du lịch, xây dựng Hiệp hội được Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 22. Kỷ luật:

Những hội viên, thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, cán bộ công chức Hiệp hội hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ từ 3 lần trở lên mà không có lý do chính đáng, tuỳ theo mức vi phạm mà có hình thức xử lý như khiển trách, cảnh cáo, hoặc xoá tên trong danh sách Hiệp hội. Trường hợp tính chất vụ việc nghiêm trọng có thể đề nghị cơ quản quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII

THÀNH LẬP - GIẢI THỂ HIỆP HỘI

          Điều 23. Thành lập:

Hiệp hội được thành lập thông qua Đại hội sáng lập và hoạt động sau khi Đại hội các hội viên nhất trí thông qua Điều lệ và đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 24. Giải thể:

1. Hiệp hội giải thể trong các trường hợp sau:

- Tự giải thể khi:

+ Hết thời gian hoạt động.

+ Theo đề nghị của quá ½ tổng số Hội viên chính thức.

+ Mục tiêu hoạt động đã hoàn thành.

2. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giả thể.

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Điều khoản thi hành:

1. Chỉ có Đại hội toàn thể Hội viên (hoặc Đại hội đại biểu) của Hiệp hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

2. Điều lệ Hiệp hội Du lịch Bình Thuận gồm 8 chương, 25 điều; đã được Đại hội sáng lập Hiệp hội thông qua ngày 24 tháng 01 năm 2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt công nhận. Bản Điều lệ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể theo quy định của pháp luật./.

Liên kết website